Розпорядження міського голови про розподіл функціональних обов’язків


17.12.2018 07:55 226

Розпорядження міського голови 10.12.2018р. № 376-к

Про розподіл основних функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради та взаємозаміщення їх функцій


На виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання власних та делегованих повноважень виконавчими органами Білгород-Дністровської міської ради по реалізації державної політики у сферах соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, фінансів, цін, управління комунальною власністю, у галузі житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного обслуговування, будівництва, архітектури, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення, оборонної роботи та адміністративно-територіального устрою міста, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та дорученням міського голови від 02 листопада 2018 року № 12:

1. Затвердити «Розподіл функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету та взаємозаміщення їх функцій» (надалі за текстом - Розподіл) (додаток 1 ).

2. Затвердити порядок взаємозамінності міського голови, його заступників та керуючого справами на період відпусток та тривалої відсутності (додаток 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 02.02.2018 року № 49-к «Про розподіл функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради» та розпорядження міського голови від 02.11.2018 року № 341-к «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.02.2018 року № 49-к «Про розподіл функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради» .

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради О.В. Ціпуленко


Додаток до розпорядження міського голови від 10.12.2018р. № 376- к


РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради та взаємозаміщення їх функцій


І. Міський голова

1.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, зазначені в частині 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Забезпечує, у межах наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

1.3. Очолює міську раду, її виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради та координує в межах, визначених Законом, їх діяльність.

1.4. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатур на посади секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та кількісного і персонального складу її виконавчого комітету.

1.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів апарату міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради.

1.6. Здійснює керівництво апаратом міської ради, апаратом виконавчого комітету міської ради, виконавчими органами міської ради та її виконавчим комітетом.

1.7. Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями міста та зарубіжними партнерами.

1.8. Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності.

1.9. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та головує на її пленарних засіданнях.

1.10. Скликає засідання виконавчого комітету міської ради, формує порядок денний та головує на його засіданнях.

1.11. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання.

1.12. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

1.13. Спрямовує діяльність секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами, розподіляє між ними обов’язки.

1.14. Призначає на посади та звільняє з посад керівників, посадових та службових осіб апарату міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).

1.15. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

1.16. Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

1.17. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

1.18. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

1.19. Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.20. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

1.21. Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

1.22. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

1.23. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

1.24. Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

1.25. Забезпечує виконання делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в галузі оборонної роботи, керує проведенням мобілізаційної роботи, відповідає за приведення цивільного захисту у готовність до виконання завдань в особливий період.

Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці

1.26. Визначає основні напрями здійснення у місті державної кадрової політики.

1.27. Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, релігійних конфесій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя міста, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудови демократичної правової держави.

1.28. Очолює цивільну оборону та спрямовує мобілізаційну роботу в місті. Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради.

1.29. Організує та координує роботу по підготовці та проведенню заходів до державних свят та Дня міста.

1.30. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.31. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами та міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

1.32. Організує та координує роботу по взаємодії та вирішенню спільних питань між територіальними громадами м.Білгорода-Дністровського та селищ Затока і Сергіівка.

1.33. Міський голова координує та контролює діяльність апарату міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів щодо виконання покладених на них завдань.

1.34. Керує роботою по формуванню кадрового резерву посадових осіб виконавчих органів міської ради.

1.35. Керує роботою та контролює діяльність:

- відділу бухгалтерського обліку та фінансів;

- відділу кадрової роботи;

- фінансового управління;

- режимно-секретного органу.


1.36. Очолює:

- постійно діючу раду з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю при міському голові;

- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради.


II. Секретар міської ради

2.1. Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2. Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування України, інших міст ближнього та дальнього зарубіжжя.

2.3. Засвідчує печаткою міської ради договори оренди земельних ділянок.

2.4. Узагальнює пропозиції виконавчих органів міської ради та постійних комісій міської ради, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради.

2.5. Вносить на затвердження сесії план роботи міської ради на рік та здійснює контроль за його виконанням.

2.6. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд.

2.7. Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території міста.

2.8. Скликає сесію, веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.9. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.10. Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і їх виконавчих органів, що прийняті в межах їх повноважень, у випадках дострокового припинення повноважень міського голови, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.11. Забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, у тому числі тих, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

2.12. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує зберігання матеріалів, протоколів сесії, рішень ради.

2.13. Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

2.14. Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

2.15. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

2.16. Координує роботу: постійних комісій міської ради, організаційного відділу міської ради.

2.17. У період відсутності міського голови виконує його обовязки і повноваження з питань оборонної роботи, мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення та контролю за забезпеченням охорони державної таємниці.

2.18. Очолює:

- комісію з питань найменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів, подій в місті Білгороді-Дністровському;

- комісію з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати.

2.19. Веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

2.20. Очолює комісії, утворені міською радою, виконавчим комітетом міської ради, розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

2.21. У разі дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово виконує повноваження міського голови, зазначені в частинах 2, 3 та 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.22. У разі тимчасової неможливості виконання міським головою своїх функцій (відпустка, відрядження, перебування на лікарняному до чотирьох місяців включно, відсторонення за рішенням суду від виконання повноважень, функціональних обов’язків), секретар міської ради виконує функції міського голови.


IІІ. Загальні функціональні обов’язки

заступників міського голови

Кожен із заступників міського голови:

3.1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, здійснює повноваження виконавчого комітету у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних виконавчих органів міської ради, а також організацій, установ і підприємств щодо:

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, розроблення, виконання міських міжрегіональних програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку;

- контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку міста відповідних сферах;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації, облради, міського голови;

- підготовки відповідно до вимог діловодства документів на засідання сесії міської ради та виконавчого комітету, розроблення проектів, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

- вирішення питань діяльності окремих виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу повноважень;

- контролює та несе персональну відповідальність за виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету відповідно до Розподілу та у визначенні контрольні строки інформує про їх виконання;

- дає доручення підпорядкованим виконавчим органам міської ради;

- здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку;

- сприяє роботі відповідних об’єднань громадян;

- вносить міському голові письмові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних підрозділів, установ, підприємств та організацій, а також пропозицій щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з розподілом обов’язків;

- здійснює керівництво відповідними комісіями, радами іншими колегіальними органами;

- погоджує структуру, штатний розпис апарату ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень;

- затверджує плани роботи виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень;

3.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції з питань, що належать до компетенції міської ради, її виконавчого комітету та ініційованих виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями міста.

3.3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень, рішень та інших документів, вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів та візує їх.


ІV. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Кесарчук В.В.)

4.1. Забезпечує виконання повноважень у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї, в галузях фізичної культури та спорту, соціального забезпечення та соціального захисту населення.

4.2. Згідно зі своїми повноваженнями забезпечує організацію заходів щодо підготовки та проведення державних свят та Дня міста.

4.3. Координує розробку і виконання місцевих програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, запобігання насильства, торгівлі людьми.

4.4. Координує роботу щодо сприяння підготовки молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову і альтернативну службу відповідно до законодавства, надання шефської допомоги військовим частинам.

4.5. Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

4.6. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я, освіти. Сприяє реалізації освітянських програм, програм охорони здоров’я, розглядає прогнози їх розвитку, враховує їх при розробці проектів соціально-економічного розвитку, формуванні бюджетів.

4.7. Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

4.8. Вирішує питання щодо комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

4.9. Керує роботою та контролює діяльність виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста:

- управління охорони здоров'я міської ради;

- управління соціальної політики міської ради;

- управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради;

- служби у справах дітей міської ради;

- відділу культури міської ради;

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- комунальної установи «Білгород – Дністровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

- комунальної установи «Білгород-Дністровський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

4.10. В межах своїх повноважень взаємодіє з:

- навчальними закладами І – ІІ рівня акредитації;

- відповідними громадськими організаціями та об’єднаннями;

4.11. Очолює :

- координаційну раду з питань роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та запобігання насильства в сім’ї;

- координаційну раду служби у справах дітей;

- міську координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності та демографічного розвитку;

- міську координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, наркоманії, туберкульозу та недопущення дитячої безпритульності;

- координаційну раду з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення;

- робочу комісію з питань організації роботи по наданню населенню компенсації в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги;

- комісію по визначенню статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- державну надзвичайну протиепізоотичну комісію;

- міську комісію призову громадян України на строкову військову службу;

- спостережну комісію при виконавчому комітеті Білгород-Дністровської міської ради;

- міську евакуаційну комісію;

- організаційні комітети з питань підготовки до державних свят та Дня міста;

- комісію з питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради.

4.12. Взаємодіє та забезпечує в межах компетенції спільну діяльность підпорядкованих виконавчих органів міської ради з виконавчими органами селищних рад селищ Затока і Сергіївка та територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

4.13. Забезпечує підготовку за напрямом діяльності проектів організаційно-розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та підписує службові документи, підготовлені підпорядкованими структурними підрозділами, контролює їх виконання.

4.14. У разі тимчасової відсутності заступника міського голови (з гуманітарних питань), виконання його функцій покладається на керуючого справами виконавчого комітету міської ради.


V. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Чернокульський С.С.)


5.1. Організовує роботу з розроблення та реалізації повноважень виконавчого комітету у галузях житлово-комунального господарства з питань тепло та водопостачання, водовідведення, газифікації, капітального будівництва, паливно-енергетичного комплексу, поводження з твердими побутовими відходами, з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, розвитку мережі доріг, їх утримання, організації дорожнього руху та комунікаційних систем.

Організує роботу з реалізації повноважень виконавчого комітету з питань цивільного захисту, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Здійснює контроль щодо виконання заходів про приведення системи зв’язку або оповіщення цивільного захисту у готовність до виконання завдань на особливий період, в умовах надзвичайного стану чи при загрозі проведення терористичних актів.

5.2. Організовує роботу з питань: регулювання земельних відносин, управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна комунальнолї вланості, ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою, з питань архітектури та містобудування на теририторії міста, ведення містобудівної документації та містобудівного кадастру; охорони, реєстрації та використання пам’ятників архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю.

5.3. Організовує роботу з питань сприяння розвитку в місті малого бізнесу і підприємництва, промисловості, туризму, демонополізації економіки, виробництва товарів народного споживання, розвитку зовнішньо-економічної, інвестиційної та інноваційної діяльності, інтеграційної політики, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів.

5.4. Забезпечує та організовує будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, функціонування транспорту та зв’язку на території міста.

5.5. Сприяє створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) на території міста.

5.6. Організує роботу та вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушеннями чинного законодавства з охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

5.7. Реалізовує повноваження виконавчого комітету міської ради у галузі оборонної та мобілізаційної роботи, організує роботу з попередження і ліквідації наслідків техногенно–екологічних надзвичайних ситуацій, забезпечує законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян під час їх ліквідації.

5.8. Вирішує питання пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням.

5.9. Забезпечує виконання повноважень у галузях зайнятості населення, впровадження заходів від безробіття.

5.10. Забезпечує розробку та виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку міста, розглядає пропозиції щодо прийняття об’єктів соціально-культурного призначення, що розташовані на території міста у комунальну власність, ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності міста.

5.11. Забезпечує здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів.

5.12. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, його архітектурного вигляду.

5.13. Здійснює в межах повноважень координацію діяльності щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

5.14. Здійснює в межах повноважень координацію за належним використанням об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

5.15. Сприяє організації та виконанню заходів щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності міста, наданих в користування на умовах оренди, та продажу земельних ділянок.

5.16. Вирішує питання, пов'язані з розвитком підприємництва, розвитком промислових підприємств, ринковими перетвореннями у народно- господарському комплексі міста, удосконаленням цінової політики.

5.17. Забезпечує розробку та виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку міста.

5.18. Координує створення в місті напрямів структурно-інвестиційної політики, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку виробничого потенціалу та соціальної інфраструктури.

5.19. Сприяє розробленню й розвитку міських галузевих програм та контролює їх виконання.

5.20. Організацує та координує діяльності щодо економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, інформаційної та правової допомоги у сфері державних закупівель, сприяння розвитку статистичної справи;

5.21. Забезпечує, в межах своїх повноважень, взаємодію Білгород-Дністровської міської ради з органами самоорганізації населення, промисловими підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, вітчизняними та закордонними інвестиційними фондами, асоціаціями та організаціями, Білгород-Дністровською діаспорою;

5.22. Забезпечує та організовує правову роботу виконавчого комітету міської ради, неухильне дотримання та виконання вимог законодавства, захист інтересів територіальної громади, міського голови, міської ради та виконавчого комітету міської ради.

5.23. З питань віднесених до своєї компетенції взаємодіє з фінансовим управлінням та іншими виконавчими органами міської ради.

5.24. Керує роботою та контролює діяльність виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста:

- управління комунальної власності міської ради;

- управління містобудування та архітектури міської ради;

- управління житлово-комунального господарства міської ради;

- управління з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради;

- управління економічного розвитку міської ради;

- відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради;

- юридичного відділу міської ради;

- відділу транспорту, організації дорожнього руху, комунікаційних систем та енергозбереження міської ради;

- відділ контролю з питань благоустрою міської ради;

- коммунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання № 1»;

- комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал»;

- комунального підприємства «Білгород–Дністровськтеплоенерго»;

- комунального підприємства «Автотранссервіс»;

- міського центру «Благоустрій»;

- комунального підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації»;

- коммунального підприємства Білгород - Дністровське міське управління капітального будівництва»;

- комунального підприємства «Аккерманзеленбуд Білгород - Дністровської міської ради»;

- комунального підприємства «Модерн»;

коммунального підприємства «Асорті»;

комунального підприємства «Міське архітектурне бюро»;

комунального підприємства «Акермантурінвест»;

- комунального підприємства «Департамент муніципальної безпеки».

5.25. Взаємодіє та забезпечує в межах компетенції спільну діяльность підпорядкованих виконавчих органів міської ради з виконавчими органами селищних рад селищ Затока і Сергіївка та територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- об'єднаним міським військовим комісаріатом;

- військовими частинами гарнізону з питань шефської роботи;

- КЕЧ гарнізону;

- Білгород-Дністровським міськрайонним відділом ГУ ДСНС України в Одеській області;

- Білгород-Дністровською дільницею Іллічівського управління з експлуатації газового господарства;

- ПП «Яровенко»;

- РЕМ;

- транспортними підприємствами та підприємствами зв’язку міста;

- підприємствами залізничного та морського транспорту;

- ветеринарною службою;

- санітарно-епідеміологічною службою;

- управлінням Державної казначейської служби України у Білгород-Дністровському районі Одеської області;

- головним управлінням ДФС в Одеській області;

- Білгород-Дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області;

- відділенням Державної автоінспекції по обслуговуванню адміністративної території м. Білгорода-Дністровського та району;

- Білгород-Дністровським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області;

- Білгород-Дністровським державним відділом статистики;

- міським відділення фонду підтримки підприємництва в місті.

5.26. Очолює:

- громадську комісію із житлових питань при виконавчому комітеті міської ради;

- міську постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від центрального опалення;

- комісію щодо обстежень зелених насаджень на теріторії м.Білгорода-Дністровського;

- міську комісію з питань безпечної життєдіяльності населення;

- комісію з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність;

- комісію з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або відставку та учасників бойових дій;

- адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради;

- міську комісію у справах альтернативної (невійськової) служби.

- конкурсний комітет з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування;

- комісію з визначення розміру та відшкодування збитків власником землі та землекористувачем;

- узгоджувальну комісію з вирішення земельних спорів;

- комісію з самоврядного контролю за використанням та охороною землі в м. Білгороді-Дністровському.

5.27. Відповідно до затвердженого графіка проводить особистий прийом, розглядає скарги і звернення громадян.

5.28. Забезпечує підготовку за напрямом діяльності проектів організаційно-розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та підписує службові документи, підготовлені підпорядкованими структурними підрозділами, контролює їх виконання.

5.29. У разі тимчасової відсутності заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, виконання його функцій покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.


VІ. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради


6.1. Забезпечує виконання власних та делегованих повноважень в галузі організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, формування в установленому порядку структури, чисельності і штатного розпису виконавчого комітету міської ради, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, функціонування міської системи надання адміністративних послуг.

6.2. Організовує роботу по підготовці проектів документів відповідно до вимог діловодства, чинного законодавства з питань що регламентують роботу виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів, перспективних та поточних планів їх роботи.

6.3. Координує роботу щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах, перевірки їх стану, відповідно до законодавства, на підприємствах, в установах та організаціях міста.

6.4. Забезпечує управління архівною справою.

6.5. Забезпечує підготовку проектів рішень сесій, виконавчого комітету і розпоряджень міського голови згідно зі своїми повноваженнями та контроль за їх виконанням.

6.6. Візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та проекти розпоряджень міського голови.

7.7. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету міської ради.

6.8. Керує роботою та контролює діяльність виконавчих органів міської ради:

- управління з питань надання адміністративних послуг міської ради;

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради;

- загального відділу міської ради;

- відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради;

відділу державної реєстрації міської ради;

- відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради;

- архівного відділу міської ради;

- відділу інформаційних технологій та обслуговування комп’ютерної і офісної техніки міської ради;

- адміністративно-господарської частини міської ради;

- редакції Білгород-Дністровського міськрайонного телерадіо -мовлення «Новини Придністров’я».

6.9. Очолює:

- постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті міської ради.

6.10. Організує та проводить роботу щодо реалізації Положення про звання «Почесний громадянин міста Білгорода-Дністровського».

6.11. Взаємодіє та забезпечує в межах компетенції спільну діяльность підпорядкованих виконавчих органів міської ради з виконавчими органами селищних рад селищ Затока і Сергіївка та територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

6.12. Організує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

6.13. Відповідно до затвердженого графіку проводить прийом громадян, розглядає їх скарги і звернення.

6.14. З питань віднесених до своєї компетенції взаємодіє з відділом кадрової роботи, відділом бухгалтерського обліку та фінансів, фінансовим управлінням та іншими виконавчими органами міської ради.

6.15. У разі тимчасової відсутності керуючого справами виконавчого комітету міської ради, виконання його функцій покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.


Секретар міської ради О.В. Ціпуленко

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ міського голови, його заступників та керуючого справами на період відпусток та тривалої відсутності 2018-12-17 10:01
Розпорядження міського голови про розподіл функціональних обов’язків 2018-12-17 10:53Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік