Про службу охорони праці та необхідність її створення


05.10.2021 10:28 45

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII метою створення служби охорони праці на підприємстві є організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я й працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Порядок створення служби охорони праці на підприємстві регламентовано Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 (далі – Типове положення). На основі Типового положення, враховуючи специфіку виробництва, вид діяльності, чисельність працівників, умови праці тощо, роботодавець повинен розробити і затвердити Положення про службу охорони праці власного підприємства, визначити її структуру, чисельність, основні завдання, функції та права працівників відповідно до законодавства.

Слід зазначити, що необхідність та особливості створення служби охорони праці на підприємстві залежать від кількості працівників. Так, статтею 15 Закону України “Про охорону праці” передбачено: якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб, то роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення; на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. В установленому законодавством порядку працівники служби охорони праці проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці – під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки в спеціалізованому навчальному закладі.

Якщо спеціаліст служби охорони праці виявив порушення охорони праці, то він має право:

- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

- зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Бережіть себе! Бажаємо міцного здоров'я!

Начальник відділення О.М. Припіяло
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік